प्लाइ उद्योगमा आगलागी - Sainokhabar
  • मङ्गलबार, साउन १२, २०७८

प्लाइ उद्योगमा आगलागी

साइनो समाचारदाता
झापा । झापाको बिर्तामोड–२ चैतुबारीस्थित नमस्ते प्लाइ उद्योगमा विद्युत् चुहिएर आगलागी भएको छ । यसबाट उद्योगमा रहेको फन्टिफेन नामक काठको सामग्री र सिलिङ चेम्बरमा रु ३० लाख बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राकेश थापाले जानकारी दिनुभयो ।

KnfO kmofS6«Ldf cfunfuL
algofgL, !( dªl;/ M emfkfsf] latf{df]8–@ r}t’af/Ll:yt gd:t] KnfO kmofS6«Ldf z’qmaf/ laxfg ePsf] cfunfuL . cfuf] bds, eb|k’/ / latf{df]8sf] af?0f oGq tyf ;’/IffsdL{ / :yfgLojf;Lsf] ;xof]udf lgoGq0fdf lnOPsf] 5 . t:jL/ M ;Gtf]if zdf{÷ /f;;

स्थानीय होमप्रसाद घिमिरे सञ्चालन गर्नुभएको सो उद्योगमा आज आज बिहान आगलागी भएको थियो । आगलागी भएलगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी, प्रदेश नं १ विपद् व्यवस्थापन गुल्म चन्द्रगढी र सशस्त्र बेश क्याम्प शनिश्चरेबाट संयुक्त प्रहरी टोली खटिएको थियो । आगो दमक, भद्रपुर र बिर्तामोडका बारुणयन्त्र, सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइएको प्रनाउ थापाले बताउनुभयो ।

रासस

सम्बन्धित खवर